Drepturile Pacientului

Centrul Medical Endodigest SRL

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR ASIGURATI

 

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sanatatii populației care asigura accesul la un pachet de servicii de baza, cuprinzând servicii medicale preventive si curative, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale.

Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate. Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in colaborare cu organizațiile implicate in sistem. Proiectul se avizează de Ministerul Sanatatii Publice, si se aproba prin hotărâre a Guvernului.

Contractul-cadru reglementează, in principal, condițiile acordării asistentei medicale cu privire la:

•     a) pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;

•     b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurați aferente pachetului de servicii de baza prevăzut la lit. a);

•     c) criteriile si standardele calității pachetului de servicii;

•     d) alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate in vederea realizării echilibrului financiar al fondului;

•    e) tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare in acest scop;

•     f) internarea si externarea bolnavilor;

•     g) masuri de ingrijire la domiciliu si de recuperare;

•     h) condițiile acordării serviciilor la nivel regional si lista serviciilor care se pot contracta la nivel județean, precum si a celor care se pot contracta la nivel regional;

•     i) prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor medicale;

•     j) modul de informare a asiguraților;

•     k) copiata pentru unele servicii medicale.

 

Asigurații beneficiază de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in condițiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006.

 

Asigurații au următoarele drepturi:

•     a) sa aleagă furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurări de sănătate la care se asigura, in condițiile prezentei legi si a contractului-cadru;

•     b) sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport daca opțiunea este pentru un medic din alta localitate;

•     c) sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;

•     d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in condițiile legii;

•     e) sa efectueze controale profilactice, in condițiile stabilite prin contractul-cadru;

     f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

•     g) sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relație contractuala cu casele de asigurări de sănătate;

•     h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;

•     i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;

•      j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;

•     k) sa beneficieze de dispozitive medicale;

•      1) sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;

•     m) sa li se garanteze confidențialitatea privind datele, in special in ceea ce privește diagnosticul si tratamentul;

•     n) sa aiba dreptul la informație in cazul tratamentelor medicale;

•     o) sa beneficieze de concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate in condițiile legii.

 

Obligațiile asiguraților pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt următoarele:

•     a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie;

•     b) sa anunțe medicul de familie ori de cate ori apar modificări in starea lor de sănătate;

•    c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;

•     d) sa anunțe in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurați;

•     e) sa respecte cu strictețe tratamentul si indicațiile medicului;

•     f) sa alba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

•     g) sa achite contribuția datorata fondului si suma reprezentând copiata, in condițiile stabilite prin contractul-cadru;

•     h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

 

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevăzute in Programul national de imunizări, monitorizarea evoluției sarcinii si a lăuzei, servicii de planificare familiala in condițiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

 

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul internat in vârsta de pana la 3 ani, precum si pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta de către casele de asigurări, daca medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.

 

Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puțin o data pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, a nivelului de contribuție personala si a modalității de plata, precum si asupra drepturilor si obligațiilor sale.