Drepturile Pacientului

Centrul Medical Endodigest SRL

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR ASIGURATI

 

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sanatatii populației care asigura accesul la un pachet de servicii de baza, cuprinzând servicii medicale preventive si curative, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale.

Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate. Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in colaborare cu organizațiile implicate in sistem. Proiectul se avizează de Ministerul Sanatatii Publice, si se aproba prin hotărâre a Guvernului.

Contractul-cadru reglementează, in principal, condițiile acordării asistentei medicale cu privire la:

•     a) pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;

•     b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurați aferente pachetului de servicii de baza prevăzut la lit. a);

•     c) criteriile si standardele calității pachetului de servicii;

•     d) alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate in vederea realizării echilibrului financiar al fondului;

•    e) tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare in acest scop;

•     f) internarea si externarea bolnavilor;

•     g) masuri de ingrijire la domiciliu si de recuperare;

•     h) condițiile acordării serviciilor la nivel regional si lista serviciilor care se pot contracta la nivel județean, precum si a celor care se pot contracta la nivel regional;

•     i) prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor medicale;

•     j) modul de informare a asiguraților;

•     k) copiata pentru unele servicii medicale.

 

Asigurații beneficiază de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in condițiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006.

 

Asigurații au următoarele drepturi:

Conform Legii drepturilor pacientilor nr.46 / 2003:

 • Pacientii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltã calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoanã umanã, fãrã nici o discriminare.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitãtii si statului profesional al furnizorului de servicii de sãnãtate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stãrii sale de sãnãtate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecãrei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuãrii tratamentului si nerespectãrii recomandãrilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide dacã mai doreste sã fie informat în cazul în care informatiile prezentate de medic i-ar cauza suferintã. Informatiile se aduc la cunostintã pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate.
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres sã nu fie informat si de a alege o altã persoanã care sã fie informatã în locul sãu.
 • Rudele si prietenii pacientului pot fi informaþi despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
 • Pacientul are dreptul de a cere si a obtine o altã opinie medicalã.
 • Pacientul are dreptul sã solicite si sã primeascã, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si îngrijirilor acordate pe perioada spitalizãrii.
 • Pacientul are dreptul sã refuze sau sã opreascã o interventie medicalã asumându-si, în scris, rãspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • În cazul în care pacientul necesitã o interventie medicalã de urgentã consimtãmântul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • Consimtãmântul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pãstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sãu, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Consimtãmântul pacientului este obligatoriu în cazul participãrii sale în învãtãmântul medical clinic si la cercetarea stiintificã.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicalã fãrã consimþãmântul sãu, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitãrii suspectãrii unei culpe medicale.
 • Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigaþiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale.
 • Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi dã consimtãmântul explicit sau dacã legea o cere în mod expres.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.
 • Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de cãtre un medic acreditat din afara spitalului.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pânã la ameliorarea stãrii sale de sãnãtate sau pânã la vindecare.
 • Pacientul are dreptul sã beneficieze de asistentã medicalã de urgentã, de asistentã stomatologicã de urgentã si de servicii farmaceutice, în program continuu.

 

Obligațiile asiguraților pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt următoarele:

•     a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie;

•     b) sa anunțe medicul de familie ori de cate ori apar modificări in starea lor de sănătate;

•    c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;

•     d) sa anunțe in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurați;

•     e) sa respecte cu strictețe tratamentul si indicațiile medicului;

•     f) sa alba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

•     g) sa achite contribuția datorata fondului si suma reprezentând copiata, in condițiile stabilite prin contractul-cadru;

•     h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

 

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevăzute in Programul national de imunizări, monitorizarea evoluției sarcinii si a lăuzei, servicii de planificare familiala in condițiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

 

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul internat in vârsta de pana la 3 ani, precum si pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta de către casele de asigurări, daca medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.

 

Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puțin o data pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, a nivelului de contribuție personala si a modalității de plata, precum si asupra drepturilor si obligațiilor sale.