Orar

lunimarțimiercurijoivinerisâmbătăduminică
8:00 am - 9:00 am
Nutriție8:00 am - 3:00 pmNo Title
Cardiologie1:00 pm - 2:00 pmDr. Rotariu Dragoș2:00 pm - 6:00 pmDr. Țica Otilia
Psihiatrie3:00 pm - 5:00 pm4:00 pm - 8:00 pmDr. Constatin Negrut
Gastroenterologie8:00 am - 5:00 pmDr. Petrișor Diana2:00 pm - 4:00 pmDr. Popa Corina
Nutriție8:00 am - 3:00 pmNo Title
Psihiatrie5:00 pm - 7:00 pm
Nutriție8:00 am - 3:00 pmNo Title
Neurologie3:00 pm - 6:00 pm
Psihiatrie5:00 pm - 7:00 pm
Gastroenterologie8:00 am - 5:00 pmDr. Petrișor Diana3:00 pm - 6:00 pmDr. Borza Alina
Nutriție1:00 pm - 8:00 pmNo Title
Psihiatrie3:00 pm - 5:00 pm
Nutriție8:00 am - 3:00 pmNo Title3:00 pm - 5:00 pmNo Title
Neurologie3:00 pm - 6:00 pm
9:00 am - 10:00 am
10:00 am - 11:00 am
11:00 am - 12:00 pm
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm - 2:00 pm
2:00 pm - 3:00 pm
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm - 5:00 pm
5:00 pm - 6:00 pm
6:00 pm - 7:00 pm
7:00 pm - 8:00 pm
8:00 pm - 9:00 pm

luni

marți

miercuri

joi

vineri

lunimarțimiercurijoivinerisâmbătăduminică
8:00 am - 9:00 am
Gastroenterologie8:00 am - 5:00 pmDr. Petrișor Diana2:00 pm - 4:00 pmDr. Popa Corina
Gastroenterologie8:00 am - 5:00 pmDr. Petrișor Diana3:00 pm - 6:00 pmDr. Borza Alina
9:00 am - 10:00 am
10:00 am - 11:00 am
11:00 am - 12:00 pm
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm - 2:00 pm
2:00 pm - 3:00 pm
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm - 5:00 pm
5:00 pm - 6:00 pm
6:00 pm - 7:00 pm

luni

marți

miercuri

joi

vineri

lunimarțimiercurijoivinerisâmbătăduminică
8:00 am - 9:00 am
Nutriție8:00 am - 3:00 pmNo Title
Nutriție8:00 am - 3:00 pmNo Title
Nutriție8:00 am - 3:00 pmNo Title
Nutriție8:00 am - 3:00 pmNo Title
9:00 am - 10:00 am
10:00 am - 11:00 am
11:00 am - 12:00 pm
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm - 2:00 pm
Nutriție1:00 pm - 8:00 pmNo Title
2:00 pm - 3:00 pm
3:00 pm - 4:00 pm
Nutriție3:00 pm - 5:00 pmNo Title
4:00 pm - 5:00 pm
5:00 pm - 6:00 pm
6:00 pm - 7:00 pm
7:00 pm - 8:00 pm
8:00 pm - 9:00 pm

luni

marți

miercuri

joi

vineri

lunimarțimiercurijoivinerisâmbătăduminică
8:00 am - 9:00 am
9:00 am - 10:00 am
10:00 am - 11:00 am
11:00 am - 12:00 pm
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm - 2:00 pm
2:00 pm - 3:00 pm
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm - 5:00 pm
5:00 pm - 6:00 pm
6:00 pm - 7:00 pm
7:00 pm - 8:00 pm
8:00 pm - 9:00 pm

vineri

lunimarțimiercurijoivinerisâmbătăduminică
8:00 am - 9:00 am
9:00 am - 10:00 am
10:00 am - 11:00 am
11:00 am - 12:00 pm
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm - 2:00 pm
2:00 pm - 3:00 pm
3:00 pm - 4:00 pm
Psihiatrie3:00 pm - 5:00 pm4:00 pm - 8:00 pmDr. Constatin Negrut
Psihiatrie3:00 pm - 5:00 pm
4:00 pm - 5:00 pm
5:00 pm - 6:00 pm
Psihiatrie5:00 pm - 7:00 pm
Psihiatrie5:00 pm - 7:00 pm
6:00 pm - 7:00 pm
7:00 pm - 8:00 pm
8:00 pm - 9:00 pm

luni

marți

miercuri

joi

vineri

lunimarțimiercurijoivinerisâmbătăduminică
8:00 am - 9:00 am
9:00 am - 10:00 am
10:00 am - 11:00 am
11:00 am - 12:00 pm
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm - 2:00 pm
2:00 pm - 3:00 pm
3:00 pm - 4:00 pm
Neurologie3:00 pm - 6:00 pm
Neurologie3:00 pm - 6:00 pm
4:00 pm - 5:00 pm
5:00 pm - 6:00 pm
6:00 pm - 7:00 pm
7:00 pm - 8:00 pm
8:00 pm - 9:00 pm

miercuri

vineri

lunimarțimiercurijoivinerisâmbătăduminică
8:00 am - 9:00 am
9:00 am - 10:00 am
10:00 am - 11:00 am
11:00 am - 12:00 pm
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm - 2:00 pm
2:00 pm - 3:00 pm
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm - 5:00 pm
5:00 pm - 6:00 pm
6:00 pm - 7:00 pm
7:00 pm - 8:00 pm
8:00 pm - 9:00 pm

luni

miercuri

joi

lunimarțimiercurijoivinerisâmbătăduminică
8:00 am - 9:00 am
9:00 am - 10:00 am
10:00 am - 11:00 am
11:00 am - 12:00 pm
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm - 2:00 pm
2:00 pm - 3:00 pm
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm - 5:00 pm
5:00 pm - 6:00 pm
6:00 pm - 7:00 pm
7:00 pm - 8:00 pm
8:00 pm - 9:00 pm

luni

miercuri

vineri

lunimarțimiercurijoivinerisâmbătăduminică
8:00 am - 9:00 am
9:00 am - 10:00 am
10:00 am - 11:00 am
11:00 am - 12:00 pm
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm - 2:00 pm
2:00 pm - 3:00 pm
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm - 5:00 pm
5:00 pm - 6:00 pm
6:00 pm - 7:00 pm
7:00 pm - 8:00 pm
8:00 pm - 9:00 pm

luni

lunimarțimiercurijoivinerisâmbătăduminică
8:00 am - 9:00 am
9:00 am - 10:00 am
10:00 am - 11:00 am
11:00 am - 12:00 pm
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm - 2:00 pm
2:00 pm - 3:00 pm
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm - 5:00 pm
5:00 pm - 6:00 pm
6:00 pm - 7:00 pm
7:00 pm - 8:00 pm
8:00 pm - 9:00 pm